Ekonomia Społeczna – a co to takiego?

Ekonomia Społeczna to model biznesowy polegający na stworzeniu przedsiębiorstwa, które poza generowaniem zysku będzie wywierało realny, pozytywny wpływ na lokalne otoczenie i środowisko. To działanie, które na równi stawia osiąganie celów ekonomicznych i społecznych.

Przykładem przedsiębiorstw funkcjonujących w obszarze ekonomii społecznej są między innymi spółdzielnie socjalne, fundacje i stowarzyszenia. W tych firmach zatrudnienie mają znajdować osoby znajdujące się w wyjątkowo trudnej sytuacji życiowej. Dzięki temu założeniu realizowany jest podstawowy cel ekonomii społecznej: aktywizacja zawodowa i integracja społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz rehabilitacja społeczno – zawodowa osób z niepełnosprawnościami.

W praktyce ten model biznesowy może polegać na przykład na prowadzeniu spółdzielni socjalnej, która zatrudni osoby opuszczające zakłady karne – osoby te będą świadczyć usługi utrzymania terenów zielonych na terenie gminy. Zyski społeczne: reintegracja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, funkcjonowanie wspólnotowe w środowisku lokalnym, dostarczenie usług realnie wpływających na poprawę wizerunku miasta. Zyski ekonomiczne: sprzedaż miastu usług. Warto zaznaczyć, że zyski przedsiębiorstwa są przeznaczane na cele wspólnoty, która je tworzy – w przeciwieństwie do zwykłych przedsiębiorstw, gdzie celem jest maksymalizowanie zysku i zwiększenie dochodu właściciela.

Gmina Miejska Rumia znana jest z innowacyjności i otwartości na inicjatywy społeczne. Dlatego rozpoczęto prace mające na celu stworzenie grupy inicjatywnej, której celem będzie utworzenie spółdzielni socjalnej. Aktualnie trwają analizy potrzeb gminy mające na celu rozpoznanie obszarów, w których istnieje największe zapotrzebowanie na świadczenie usług publicznych (wśród usług o charakterze publicznym wyróżnić można usługi pożytku publicznego, takie jak np. usługi edukacyjne, opiekuńcze oraz usługi użyteczności publicznej dot. np. utrzymania zieleni miejskiej i innych prac porządkowych dotyczących mienia publicznego).