Korpus Wsparcia Seniora – edycja 2023

Już po raz kolejny Gmina Miejska Rumia przystąpiła do Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej ,,Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2023, który jest elementem polityki społecznej państwa w zakresie wsparcia działań na rzecz seniorów niesamodzielnych ze względu na wiek oraz stan zdrowia.

Celem Programu jest poprawa bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania osób w wieku 65 + poprzez zwiększanie dostępu do opieki na odległość czyli tzn. „opasek bezpieczeństwa”.

„Opieka na odległość”  rozumiana jest jako szeroko pojęty system bieżącego monitorowania stanu Seniora w miejscu jego zamieszkania oraz pozwala na natychmiastową reakcję w sytuacji zagrożenia zdrowia lub życia seniora.

Opaski bezpieczeństwa wyposażone są min. w:  przycisk bezpieczeństwa pozwalający na połączenie się Seniora z ratownikiem medycznym, detektor upadku, czujnik zdjęcia opaski, lokalizator GPS, możliwość monitorowania pulsu. Użycie przez Seniora przycisku bezpieczeństwa, w przypadku wystąpienia zdarzenia zagrażającego zdrowiu lub życiu, pozwala na połączenie się z działającym 24 godziny na dobę centrum telemedycznym gdzie Senior może uzyskać wsparcie ze strony ratowników medycznych, a w przypadkach zagrożenia życia mogą zostać wezwane odpowiednie służby. Rozwiązanie to, jest szczególnie ważne dla osób samotnych i ma na celu zwiększenie poczucia bezpieczeństwa zdrowotnego Seniora poprzez stałe monitorowanie podstawowych funkcji życiowych, a w przypadku ich nagłego pogorszenia możliwości jak najszybszej reakcji.

W celu uzyskania informacji nt. Programu oraz zasad dotyczących kwalifikacji zapraszamy do kontaktu z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Rumi, ul. Ślusarska 2, osobiście lub telefonicznie  058 671 05 56 wew. 816.

Udział w programie jest całkowicie bezpłatny.