Otwarty nabór partnera w celu wspólnej realizacji projektu w ramach Poddziałania 6.2.2. Rozwój Usług Społecznych

Otwarty nabór partnera

w celu wspólnej realizacji projektu w ramach

Poddziałania 6.2.2.

Rozwój Usług Społecznych

Otwarty nabór partnera w celu wspólnej realizacji projektu w ramach Osi Priorytetowej 6 Integracja, Poddziałanie 6.2.2 Rozwój Usług Społecznych. Wniosek projektowy składany jest w odpowiedzi na konkurs zamknięty Pomorskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020, ogłoszonego przez Instytucję Zarządzająca RPO WP 2014-2020 – Zarząd Województwa Pomorskiego, obsługiwaną w zakresie wdrażania Działania 6.2. Usługi Społeczne RPO WP 2014-2020, przez Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego (UMWP) z siedzibą w Gdańsku.

Gmina Miejska Rumia – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rumi ogłasza konkurs na wspólne przygotowanie i realizację projektu w ramach Poddziałania 6.2.2. Wybór partnera w projekcie następuje zgodnie z art. 33  ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1431 z późn. zm.), w tym wybór partnera spoza sektora finansów publicznych – zgodnie z art. 33 ust. 2-3 ww. ustawy.

I. Cel projektu:

Zwiększenie dostępu do zdeinstytucjonalizowanych, spersonalizowanych i zintegrowanych usług społecznych, świadczonych w lokalnej społeczności, skierowanych do osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz ich rodzin.

II. Działania przewidziane do realizacji w ramach projektu:

Projekty ukierunkowane na zwiększenie dostępu do zdeinstytucjonalizowanych i zintegrowanych usług społecznych w zakresie wsparcia rodziny (w tym rodziny wielodzietnej) i pieczy zastępczej, w szczególności świadczonych w lokalnej społeczności, w oparciu o diagnozę sytuacji problemowej, zasobów, potencjału, potrzeb, np.:

  • rozwój usług wspierających rodzinę w prawidłowym pełnieniu jej funkcji, w tym działań profilaktycznych mających ograniczyć umieszczanie dzieci w pieczy zastępczej, obejmujące m.in.: konsultacje i poradnictwo specjalistyczne i rodzinne, terapię i mediacje, warsztaty umiejętności rodzicielskich, organizację grup wsparcia i grup samopomocowych mających na celu wymianę doświadczeń oraz zapobieganie izolacji rodzin, wspieranie rodzin w organizacji czasu wolnego, wzmacnianie środowiskowych form aktywizacji rodziny, w ramach profilaktyki wykluczenia społecznego wśród dzieci i młodzieży (m.in. asystent rodziny, rodziny wspierające, lokalne grupy wsparcia rodziny itp.),

III. Proponowany zakres zadań przewidzianych dla partnera:

Wsparcie merytoryczne i organizacyjne Gminy Miejskiej Rumia – Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rumi przy realizacji zadań obejmujących przedmiotowy projekt, w szczególności wspieranie rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych.

IV. Wymagania wobec partnera:

Partner musi posiadać doświadczenie w świadczeniu usług społecznych oraz dysponować odpowiednim potencjałem osobowym zdolnym do realizacji zadań przewidzianych w projekcie.

V. Zgłoszenie powinno zawierać:

a) Opis dotychczasowej działalności kandydata na partnera, uwzględniający jego największe osiągnięcia, zwłaszcza w zakresie realizacji projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej oraz działalności związanej z usługami społecznymi.

b) Opis koncepcji udziału w projekcie, w szczególności propozycje realizacji działań określonych w pkt. III.

c)  Wykaz zrealizowanych usług/projektów w zakresie świadczenia usług społecznych wraz z ich krótkim opisem.

d) Wykaz osób, którymi dysponuje kandydat na partnera wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia oraz ze wskazaniem czynności, jakie osoby te mogą realizować w projektach.

e)  Deklarację gotowości przygotowania wszelkiej niezbędnej dokumentacji wymaganej do podpisania umowy o dofinansowanie projektu.

f) Dokumenty potwierdzające status prawny kandydata na partnera i umocowanie osób go reprezentujących.

g)  Oświadczenie, o nie podleganiu wykluczeniu z możliwości ubiegania się o dofinansowanie na podstawie odrębnych przepisów, w szczególności: art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.); art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r.
o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2012 r. poz. 769 z późn. zm.); art. 9 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 628 z późn. zm.).

h) Zgłoszenie powinno wpłynąć na formularzu, który stanowi załącznik do niniejszego zapytania.

VI. Opis kryteriów branych pod uwagę w wyborze partnera

a ) Spełnienie wymogów formalnych (oświadczenia o których mowa w pkt V e – V g)

b)  Opis dotychczasowej działalności kandydata na partnera, uwzględniający jego największe osiągnięcia, zwłaszcza w zakresie realizacji projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej oraz działalności związanej z usługami społecznymi. Max. 30 pkt

c)  Opis koncepcji udziału w projekcie, w szczególności propozycje realizacji działań określonych w pkt. III a). Max. 30 pkt.

d)  Wykaz zrealizowanych usług/projektów w zakresie świadczenia usług społecznych wraz z ich krótkim opisem. Max. 30 pkt.

e)  Wykaz osób, którymi dysponuje kandydat na partnera wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia oraz ze wskazaniem czynności, jakie osoby te mogą realizować w projektach. Max. 10 pkt.

VII. Termin składania ofert

Oferty w formacie .doc., docx. lub .pdf należy przesłać w terminie do 21 dni od daty ogłoszenia naboru (tj. do dnia 4 marca 2020 r.  do godziny 10:00) na adres e-mail: zamowieniapubliczne@mops.rumia.pl  

UWAGA! Zachowanie terminu złożenia oferty ustala się na podstawie dowodu transmisji  danych na ww. adres e-mail, niezależnie od potwierdzenia. Ogłaszający nie ponosi odpowiedzialności  za niesprawne działanie urządzeń Odpowiadającego na ogłoszenie.

lub dostarczać osobiście lub za pośrednictwem operatora pocztowego do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rumi, ul. Ślusarska 2 84-230 Rumia UWAGA! OFERTY MUSZĄ BYĆ DORĘCZONE DO WW. TERMINU (decyduje data wpływu!).

Informuję, że:

1) Administratorem danych osobowych Oferenta jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rumi, zwany dalej Administratorem;

adres korespondencyjny ul. Ślusarska 2; 84-230 Rumia; 

numer telefonu  (58) 58 671 05 56;

możliwe jest również skorzystanie z elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP: adres skrzynki    /MOPSRUMIA/SkrytkaESP

niezależnie od wprowadzonego kanału komunikacji poprzez skrzynkę podawczą osoby, które nie dysponują środkami do składania kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub podpisu elektronicznego potwierdzonego profilem zaufanym ePUAP, w sprawach danych osobowych mogą korzystać z poczty e-mail  sekretariat@mops.rumia.pl

Administrator prowadzi operacje przetwarzania danych osobowych Oferenta/osób wskazanych do realizacji zamówienia,

inspektorem danych osobowych u Administratora jest Pani Grażyna Kawczyńska, e-mail: iodo@mops.rumia.pl

2) Ogłaszający oświadcza, że spełnia wymogi określone w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z  27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119 z 04.05.2016), dalej: RODO, tym samym, dane osobowe podane przez Oferenta  będą przetwarzane zgodnie z RODO oraz zgodnie z przepisami krajowymi i instrukcją kancelaryjną Miejskiego Ośrodka pomocy Społecznej w Rumi.

3) Dane osobowe Oferenta/osób wskazanych do realizacji oferty przetwarzane będą w celu przeprowadzenia niniejszego postępowaniu o wybór Partnera zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1431 z późn. zm.).

4)  Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych są: art.6 ust.1 lit. e RODO

5)  Odbiorcami przekazanych przez Oferenta danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania zgodnie z art. 6 ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

6)  Dane osobowe Oferenta/osób wskazanych do realizacji zamówienia będą przechowywane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rumi przez okres 10 lat od dnia wybrania najkorzystniejszej oferty a w przypadku zawarcia umowy/porozumienia z Oferentem 10 lat od zakończenia trwania umowy.

7)  Administrator nie planuje przetwarzania danych osobowych Oferenta w celu innym niż cel określony w pkt 3 powyżej. Jeżeli administrator będzie planował przetwarzać dane osobowe w celu innym niż cel, w którym dane osobowe zostały zebrane (tj. cel określony w pkt 3 powyżej), przed takim dalszym przetwarzaniem poinformuje on osobę, której dane dotyczą, o tym innym celu oraz udzieli jej wszelkich innych stosownych informacji, o których mowa w art. 13 ust. 2 RODO.

8)  Podanie przez Oferenta danych osobowych stanowi wymóg, którego spełnienie warunkuje możliwość ubiegania się o partnerstwo w trybie art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1431 z późn. zm.).

9) Oferent jest zobowiązany, w związku z udziałem w przedmiotowym postępowaniu, do wypełnienia wszystkich obowiązków formalno-prawnych wymaganych przez RODO i związanych z udziałem w przedmiotowym postępowaniu. Do obowiązków tych należą:

a)     obowiązek informacyjny przewidziany w art. 13 RODO względem osób fizycznych, których dane osobowe dotyczą i od których dane te Oferent bezpośrednio pozyskał i przekazał Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Rumi w treści oferty lub dokumentów składanych na żądanie Ogłaszającego,

b)     obowiązek informacyjny wynikający z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane Oferent pozyskał w sposób pośredni, a które to dane Oferent przekazuje Ogłaszającemu w treści oferty lub dokumentów składanych na żądanie Ogłaszającego,

10) W celu zapewnienia, że Oferent wypełnił ww. obowiązki informacyjne oraz ochrony prawnie uzasadnionych interesów osoby trzeciej, której dane zostały przekazane w związku z udziałem w postępowaniu, Oferent składa oświadczenia o wypełnieniu przez niego obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO – treść oświadczenia została zawarta we wzorze formularza ofertowego.

11)  Oferent/osoby wskazane do realizacji oferty/ posiadają prawo do:

a) bycia poinformowanym, dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

b)   wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

12)  Dane osobowe Oferenta/osoby wskazanej do realizacji zamówienia nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu,

13)  Dane osobowe mogą być udostępniane tylko podmiotom kontrolnym w zakresie projektów unijnych lub innym uprawnionym podmiotom.

14)  Dane osobowe nie będą przekazywane do krajów trzecich.

15)  Podanie danych osobowych zawartych w niniejszym jest dobrowolne, jednakże ich podanie warunkuje możliwość udziału w niniejszym postępowaniu.

Formularz do ogłoszenia

Informacja o wyborze partnera