Projekt „Rozwój usług wsparcia rodziny w Gminie Miejskiej Rumia”

Pragniemy poinformować, iż  w Gminie Miejskiej Rumia realizowany jest projekt pt.:

„Rozwój usług wsparcia rodziny w Gminie Miejskiej Rumia”

Projekt wdrażany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego Działanie 06.02. Usługi Społeczne, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt realizowany będzie w przedziale czasowym od 01.11.2020 do 30.06.2023 w partnerstwie z Fundacją dla Was.

Celem projektu jest zwiększenie liczby trwałych miejsc świadczenia usług społecznych poprzez utworzenie świetlicy socjoterapeutycznej w Rumi, w której opieką zostanie objętych 43 dzieci z rodzin przeżywających trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych oraz poprzez utworzenie w Rumi 4 miejsc usług w ramach Centrum Wsparcia Rodziny (dwoje asystentów rodziny oraz dwoje animatorów lokalnych), z których to usług skorzysta 200 osób. Wartość projektu to 2 827 690 zł, w tym wysokość dofinansowania wynosi 2 686 305,50 zł.

Projekt zakłada realizację:

  • Utworzenia i funkcjonowania świetlicy socjoterapeutycznej, w tym:
  • Adaptację i wyposażenie pomieszczeń przeznaczonych na świetlicę
  • Bieżące funkcjonowanie świetlicy socjoterapeutyczne
  • Usług w ramach Centrum Wsparcia Rodziny, w tym:
  • Asystenturę rodzin
  • Pozostałe usługi wsparcia rodzin