Spotkanie aktywizacji zawodowej dla osób bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo

Nazwa zadania: TWOJA AKTYWNOŚĆ-TWOJA PRACA

Spotkanie aktywizacji zawodowej dla osób bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo

Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu:

Twoja aktywność-Twoja praca to projekt stworzony dla osób bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo, który ma na celu przybliżenie możliwości uzyskania zatrudnienia poprzez udział w realizowanych projektach, działaniach na terenie gminy Rumia jak i gmin sąsiadujących.

 Radzenie sobie z bezrobociem poprzez poszukiwanie nowego zatrudnienia jest to szczególny rodzaj działania, związany z podstawowa formą aktywności życiowej osoby dorosłej, jaką jest praca. Poszukiwanie pracy podejmowane jest przez ludzi, którzy ją utracili i może być traktowane jako działanie zaradcze w obliczu krytycznego wydarzenia życiowego. Poszukiwania pracy podejmują się też absolwenci szkół, którzy zazwyczaj jeszcze nie posiadali stałego zatrudnienia, a którzy po ukończeniu szkoły wkraczają w kolejną fazę rozwoju zawodowego. W obu przypadkach działania tych ludzi podporządkowane są celowi, ważną również rolę odgrywają czynniki osobowościowe i sytuacyjne, a także przedłużający się czas realizacji tego celu. Poszukiwanie pracy jest procesem a nie jednorazowym działaniem, zmienia się w trakcie jego przebiegu, tak jak zmienia się sama sytuacja zewnętrzna oraz wewnętrzna osoby bezrobotnej.

Wychodząc naprzeciw potrzebom klientów Miejski Ośrodek pomocy Społecznej postanowił zorganizować spotkanie aktywizacji zawodowej osób poszukujących zatrudnienia wraz z przedstawicielami, profesjonalistami w dziedzinie pomocy dla tych osób.

Uczestnictwo w proponowanej formie aktywizacji zawodowej to świetna okazja do zapoznania się z ofertami realizowanych działań przez profesjonalne podmioty do możliwości odbycia kursów, staży i praktyk.

Pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej znają potrzeby swoich klientów, dlatego podczas organizowanego spotkania aktywizacji zawodowej chcemy pomóc klientom w odnalezieniu swojego kierunku poprzez zainteresowanie się ofertami projektów i zainspirowanie swojej osoby kierunkami działań przedstawionych przez zaproszonych gości. Bezpośredni kontakt, spotkanie wielu osób w jednym miejscu  pozwoli przełamać barierę lęku konieczności indywidualnej rozmowy, da możliwość nawiązania nowych znajomości, pomoże w odnalezienia indywidualnej ścieżki rozwoju.

Uzasadnienie znaczenia zadań dla realizowanych kierunków i celów Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Miejskiej Rumia na lata 2014-2020, przyjętej Uchwałą Rady Miejskiej Rumia Nr XLVI/506/2014 z dnia 30 stycznia 2014

Projekt jest następstwem zapisów zawartych w Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Miejskiej Rumia na lata 2014-2020. (Uchwała Nr XLVI/506/2014 Rady Miejskiej Rumi z dnia 30 stycznia 2014 roku.) – projekt uwzględnia cele i kierunki działania w obszarze integracja społeczna, cel strategiczny: Integracja i reintegracja społeczna i zawodowa, w następującym zakresie:

 1. Badania potrzeb, problemów i zasobów poszczególnych społeczności i grup społecznych.
 2. Przeciwdziałanie zjawisku bezrobocia, ze szczególnym uwzględnieniem osób w wieku 15-30 lat znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy w porównaniu z innymi grupami wiekowymi.
 3. Działania na rzecz włączania społeczności lokalnych w rozwiązywanie problemów istniejących na ich terenie zamieszkania.
 4. Rozwijanie efektywności usług na rzecz reintegracji i integracji społecznej i zawodowej.
 5. Rozwijanie dialogu społecznego i obywatelskiego.
 6. Zwiększenie wykorzystania środków i zasobów na rzecz społeczności lokalnych.
 7. Wspieranie rodzin w samodzielnym wypełnianiu funkcji społecznych i zawodowych.
 8. Poprawa jakości życia mieszkańców wykluczonych społecznie i zawodowo.

Termin realizacji zadania: Luty 2017

Miejsce realizacji zadania:

a) Zespół Pracy Socjalnej nr 2

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rumi

ul. Stoczniowców 23, 84-230 Rumia

b) Zespół Pracy Socjalnej nr 1

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rumi

ul. Ślusarska 2, 84-230 Rumia

c) Miejski Dom Kultury w Rumi

ul. Mickiewicza 17, 84-230 Rumia

Sposób rekrutacji/zaproszeń uczestników

Do udziału w projekcie zaproszeni zostaną wszystkie osoby chętne korzystające ze wsparcia Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rumi, ze szczególnym uwzględnieniem osób bezrobotnych i długotrwale bezrobotnych oraz nieaktywnych zawodowo.

Zakładane rezultaty realizacji zadania dla osób bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo:

 • podniesienia poziomu aktywności zawodowej poprzez udział w spotkaniach w OHP, bądź udział w realizowanych projektach na terenie naszego województwa,
 • lepsza diagnoza swojej sytuacji zawodowej,
 • Odnalezienie swojej ścieżki aktywizacji zawodowej,
 • Nawiązanie nowych kontaktów,
 • Podniesienie wiedzy o możliwości skorzystania z projektów poza granicami własnej gminy, które mogą bardziej odpowiadać preferencjom danej osoby.

Zakładane rezultaty realizacji zadania dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej:

– wymiana doświadczeń w procesie realizowanych projektów,

– nawiązanie nowych partnerstw,

– podniesienie jakości pracy socjalnej

Partnerzy w realizacji zadania

 • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rumi- Klub Integracji Społecznej
 • CIS Rumia
 • OHP w Rumi
 • Powiatowy Urząd Pracy
 • Spółdzielnia Socjalna Wejherowo
 • Fundacja Gospodarcza Gdynia
 • Centrum Integracja Gdynia

Liczbowe określenia skali działań przy realizacji zadania:

40 osób:  w tym 20 kobiet i 20 mężczyzn

 Powstałe logo projektu:

         

 Nazwa, adres i telefon kontaktowy placówki bezpośrednio  wykonującej zadanie:

 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rumi

ul. Stoczniowców 23, 84-230 Rumia

tel.:  (58) 671 05 56, mail: sekretariat@mops.rumia.pl

Osoba do kontaktu:

Justyna Malinowska  tel.: (58) 671 05 56 wew. 15

mail: j.malinowska@mops.rumia.pl