Usługa „Opieki na odległość”

USŁUGA „OPIEKI NA ODLEGŁOŚĆ”

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rumi ponownie rozpoczął nabór do programu „Opieka na odległość” realizowanego  w ramach Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej ,,Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2023, który jest elementem polityki społecznej państwa w zakresie wsparcia działań na rzecz seniorów niesamodzielnych ze względu na wiek oraz stan zdrowia.

CELE PROGRAMU

  1. wsparcie osób i rodzin w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb bytowych i umożliwienie im życia w warunkach odpowiadających godności człowieka, w szczególności – zapewnienie usługi wsparcia seniorom w wieku 65 lat i więcej przez świadczenie usług ,,opieki na odległość” (teleopieki) w ich miejscu zamieszkania;
  2. poprawa bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania dla osób starszych w wieku 65 lat i więcej przez zwiększanie dostępu do tzw. „opieki na odległość” (teleopieki).

ADRESACI PROGRAMU

Seniorzy w wieku 65 lat i więcej, mieszkający na terenie Gminy Miejskiej Rumi, mający problemy z samodzielnym funkcjonowaniem ze względu na stan zdrowia (chorzy, po przebytych zabiegach medycznych, z niepełnosprawnościami, którzy czasowo lub na stałe wymagają wsparcia w codziennym funkcjonowaniu), ale jednocześnie nie wymagający całodobowych usług, prowadzący samodzielne gospodarstwa domowe lub mieszkający z osobami bliskimi, które nie są w stanie zapewnić im wystarczającego wsparcia.

Ze względu na ograniczoną ilość miejsc wsparcie w pierwszej kolejności kierowane jest do wyżej wymienionych Seniorów, którzy:

1) są osobami samotnymi (osobami samotnie gospodarującymi, są osobami samotnymi (osobami samotnie gospodarującymi, niepozostającymi w niepozostającymi w związku małżeńskim i nieposiadającymi wstępnych ani zstępnych) i posiadającymi związku małżeńskim i nieposiadającymi wstępnych ani zstępnych) i posiadającymi aktualne orzeczenie o niepełnosprawności o znacznym lub umiarkowanym stopniu aktualne orzeczenie o niepełnosprawności o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, przy czym w pierwszej kolejności wsparciem będą obejmowane niepełnosprawności, przy czym w pierwszej kolejności wsparciem będą obejmowane osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności

2) nie korzystają z pomocy społecznej w formie usług opiekuńczych, o których mowa w nie korzystają z pomocy społecznej w formie usług opiekuńczych, o których mowa w art. 36 pkt 2 lit. l, m i art. 50 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tj. art. 36 pkt 2 lit. l, m i art. 50 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tj. Dz. U. z 202Dz. U. z 2021 r. poz. 2268 z późn. zm1 r. poz. 2268 z późn. zm.).),,

3) nie korzystają z usług wynikających z innych niż Korpus Wsparcia Seniorów programów rządowych, w tym finansowanych w ramach Funduszu Solidarnościowego programów rządowych lub usług obejmujących analogiczne wsparcie, w tym finansowanych ze środków lub usług obejmujących analogiczne wsparcie, w tym finansowanych ze środków publicznych. publicznych.

Czas realizacji

Czerwiec – grudzień 2023 r.

Gdzie można zapisać się do udziału w programie?  

Senior chcący stać się częścią programu, nie musi składać żadnego pisemnego wniosku. Wystarczy, że zgłosi się osobiście bądź telefonicznie do Ośrodka Pomocy Społecznej w Rumi.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rumi

Ul. Ślusarska 2

84 -230 Rumia

Telefon:  058 671 05 56 wew. 816

Zapraszamy

Przygotowała: Agata Jażdżewska