Zawiadomienie o wstrzymaniu biegu terminów załatwienia spraw

Z A W I A D O M I E N I E

O WSTRZYMANIU BIEGU TERMINÓW ZAŁATWIENIA SPRAW

Na podstawie art. 15zzzzzn1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2095 z późn. zm.). MOPS zawiadamia o wstrzymaniu biegu terminów załatwienia spraw z zakresu zabezpieczenia społecznego realizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rumi, a w szczególności:

 1. świadczeń rodzinnych,
 2. zasiłków dla opiekunów,
 3. świadczeń wychowawczych (500+),
 4. świadczenia dobry start (300+),
 5. jednorazowych świadczeń z tytułu urodzenia się dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu (świadczenie ,,Za życiem”)
 6. pomocy osobom uprawnionym do alimentów (świadczeń z funduszu alimentacyjnego),
 7. postępowań wobec dłużników alimentacyjnych,
 8. potwierdzania prawa do świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,
 9. dotyczących przyznania dodatku osłonowego na podstawie ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym

na okres od 3 lutego 2022 r. do  4 marca 2022 r.

UWAGA!!! JEDNOCZEŚNIE MOPS INFORMUJE, ŻE WYPŁATA PRZYZNANYCH JUŻ ŚWIADCZEŃ ODBYWA SIĘ BEZ ZMIAN, ZGODNIE Z HARMONOGRAMEM WYPŁAT DOSTĘPNYM na stronie internetowej Ośrodka mops.rumia.pl w zakładce „Harmonogramy wypłat”

Jednocześnie MOPS informuje, że zgodnie z zapisem art. 15 zzzzzn1 ust. 3 i ust. 4 ww. ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych:

 1. czynności dokonane przez organ administracji publicznej w okresie, o którym mowa w ust.1 są skuteczne, pod warunkiem poinformowania o nich stron;
 2. ogłoszenie niniejszego zawiadomienia, wyłącza wywodzenie wobec organu administracji publicznej środków prawnych dotyczących bezczynności, przewlekłości lub naruszenia prawa strony do rozpoznania sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki,
 3. wstrzymanie biegu terminów załatwiania spraw dotyczy także spraw, do których stosuje się przepisy o milczącym załatwieniu sprawy.