Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rumi ogłasza NABÓR WNIOSKÓW DO PROGRAMU „ASYSTENT OSOBISTY OSOBY Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ” – EDYCJA 2024

Informujemy, że od 27.12.2023 r.  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej rozpocznie nabór do Programu „Asystent osobisty osoby z  niepełnosprawnością” – edycja 2024, finansowanego w całości ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystencji osobistej jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym osoby niepełnosprawnej.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rumi, przyznając usługi asystencji osobistej, w pierwszej kolejności będzie uwzględniał potrzeby:

1) osób posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności;

2) osób posiadających orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych;

3) osób z niepełnosprawnościami samotnie gospodarujących, które nie mają możliwości korzystania ze wsparcia bliskich.

Przy czym osoby z niepełnosprawnościami sprzężonymi będą stanowiły minimum 70% uczestników Programu.

Kolejnym kryterium będzie kolejność zgłoszeń.

Usługi asystencji osobistej polegają na wspieraniu przez asystenta osoby z niepełnosprawnością w różnych sferach życia, w tym:

1) wsparcia uczestnika w czynnościach samoobsługowych, w tym utrzymaniu higieny osobistej;

2) wsparcia uczestnika w prowadzeniu gospodarstwa domowego i wypełnianiu ról w rodzinie;

3) wsparcia uczestnika w przemieszczaniu się poza miejscem zamieszkania;

4) wsparcia uczestnika w podejmowaniu aktywności życiowej i komunikowaniu się z otoczeniem.

Usługi asystencji osobistej mogą świadczyć osoby niebędące członkami rodziny uczestnika, opiekunami prawnymi uczestnika lub osobami faktycznie zamieszkującymi razem z uczestnikiem. Na potrzeby realizacji Programu za członków rodziny uczestnika uznaje się wstępnych lub zstępnych, małżonka, rodzeństwo, teściów, zięcia, synową, macochę, ojczyma oraz osobę pozostającą we wspólnym pożyciu, a także osobę pozostającą w stosunku przysposobienia z uczestnikiem.

Uczestnicy Programu nie ponoszą odpłatności za korzystanie z asystencji osobistej.

Wstępna kwalifikacja do przyznania usługi asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej następuje na podstawie złożonej dokumentacji. Komplet dokumentów tj:

  1. karty zgłoszenia do Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”, której wzór stanowi załącznik nr 7 do Programu.
  2. karty zakresu czynności w ramach usług asystencji osobistej do Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”, której wzór stanowi załącznik nr 8 do Programu.
  3. deklaracja dotycząca wskazania asystenta osobistego, „Wskazanie_AOON_2024”
  4. oświadczenie o zapoznaniu się z formularzami przetwarzania danych osobowych, „Rozliczalność_ AOON_2024”
  5. kserokopię aktualnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.

należy składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Rumi, ul. Ślusarska 2, 84-230 Rumia, a od 8 stycznia 2024 r. ul. Sobieskiego 42, 84-230 Rumia.

W przypadku pytań  lub braku możliwości złożenia dokumentów w siedzibie MOPS zapraszamy do kontaktu pod numerem telefonu 58 671-05-56 w. 816

WAŻNE

Jednocześnie informujemy, że realizacja Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2024 będzie możliwa pod warunkiem otrzymania przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rumi od Wojewody Pomorskiego środków z Funduszu Solidarnościowego, o których mowa w art. 7 ust. 5 oraz art. 13 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Funduszu Solidarnościowym zgodnie z harmonogramem wynikającym z zawartej z Wojewoda umowy.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej informuje również, iż w dniach od 02 stycznia do 05 stycznia 2024 w związku ze zmianą siedziby Ośrodek będzie funkcjonował w ograniczonym zakresie.

Od 08 stycznia 2024 roku MOPS będzie przyjmował interesantów przy ul. Sobieskiego 42 (dawny budynek FUO).

DRUKI NALEŻY SKŁADAĆ W WERSJI KOLOROWEJ ZE WZGLĘDU NA ZAMIESZCZONE NA NICH LOGOTYPY.

W przypadku braku możliwości wydrukowania wniosku w kolorze, zapraszamy do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rumi w celu pobrania druku.