Wszystkie wpisy, których autorem jest admin

Kurs magazynowo-handlowy

DA.222.2.10.2017

Rumia,  dnia 13.06.2017 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2015 r. poz. 2164)  Gmina Miejska Rumia – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rumi, zaprasza do składania ofert na usługę zorganizowania i przeprowadzenia kursu magazynowo – handlowego z obsługą wózków jezdniowych dla jednej osoby, zwaną dalej usługą. Usługa stanowiąca przedmiot niniejszego zapytania ofertowego jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach projektu „Klub Integracji Społecznej – W poszukiwaniu Pracy”.

 [read more=”więcej” less=”mniej”]

treść zapytania ofertowego, zał. nr 1 oraz zał. nr 2

zał. nr 3

zał. nr 4

zał. nr 5

zał. nr 6

zał. nr 7

zał. nr 8

zał. nr 9 (wzór umowy)

zał. nr 10 (wzór umowy o przetwarzanie danych) [/read]

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rumi informuje, że w dniu 20.06.2017 r. unieważnia postępowanie DA.222.2.10.2017 przeprowadzane w drodze analizy rynku na usługę zorganizowania i przeprowadzenia kursu magazynowo – handlowego z obsługą wózków jezdniowych dla jednej osoby.

Unieważnienie postępowania następuje zgodnie z § 10 ust. 1 pkt 1 Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty, o której mowa w art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, wprowadzonego w dniu 28.02.2017 r. Zarządzeniem Dyrektora MOPS nr 5a/2017 tj. nie złożono przynajmniej jednej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

treść unieważnienia (PDF)

Piknik Rodzinny

„Piknik Rodzinny” tak zostało zatytułowane wydarzenie, które odbyło się  02.06.2017 r. w budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rumi przy ulicy Starowiejskiej 46. Spotkanie zorganizowane w ramach Dnia Dziecka, poza przewidzianymi atrakcjami oraz gwarancją świetnej zabawy, zarówno dla dzieci jak i dorosłych, miało również na celu integrację uczestników projektu „Klub Integracji Społecznej – W poszukiwaniu Pracy”. Ważnym elementem integracji było spotkanie dwóch grup osób biorących udział w projekcie: osób nieaktywnych zawodowo oraz osób bezrobotnych zarejestrowanych w PUP z ustalonym III profilem.

Uczestnicy mieli możliwość wspólnego spędzenia czasu na świeżym powietrzu, odetchnięcia od codziennych trosk i obowiązków, zacieśnienia więzi koleżeńskich.

[read more=”więcej” less=”mniej”]

Wszystkie osoby miały możliwość przyprowadzenia swoich członków rodziny. Niektórzy przychodzili tylko z dziećmi, inni zaprosili także swoich partnerów. Dorośli mogli wymienić się dotychczasowymi doświadczeniami, a dla dzieci zaplanowanych było wiele zabaw ruchowych oraz edukacyjnych. Przygotowany został poczęstunek w formie ciast, ciasteczek, gofrów, owoców, zimnych napojów, ale i tak największą popularnością cieszyły się kiełbaski z grilla z ketchupem i musztardą. Najmłodsi bardzo chętnie podchodzili do stoisk z popcornem i watą cukrową. Wata cukrowa była chyba jednym z elementów pikniku, który dawał najwięcej uśmiechu, nie tylko ze względu na umiłowanie dzieci do tej formy słodkości, ale również ze względu na jej zabawne kształty.

Dla dzieci przewidziane zostały różnego rodzaju konkurencje: skoki na trampolinie, bieg przez opony, podskoki na skakance, kręgle, prace plastyczne, układanie puzzli, malowanie buziek  i zabawy z chustą.  Na specjalnie przygotowanej karcie, za wykonanie każdego zadania dzieci otrzymywały pieczątkę. Łącznie można było zebrać 8 pieczątek, które uprawniały do udziału w loterii fantowej.

Poczęstunek, organizacja, zabawy oraz loteria zostały przygotowane przez pracowników MOPSu, jednak uczestnicy chętnie pomagali przy rozkładaniu i obsłudze trampoliny, malowaniu buziek czy późniejszym sprzątaniu. Dlatego bardzo duże podziękowania kierujemy do wszystkich osób zaangażowanych w pomoc!

Autor: Psycholog Anna Protasewicz

[/read]

Ogłoszenie- organizacja staży dla bezrobotnych

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rumi informuje, iż posiada środki na sfinansowanie staży dla 25 Odbiorców Ostatecznych projektu pod nazwą „Klub Integracji Społecznej – W poszukiwaniu Pracy”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Pracodawcy, którzy są zainteresowani organizacją staży dla osób bezrobotnych proszeni są o kontakt z Działem Reintegracji Społecznej i Zawodowej – Biurem Projektu –  przy ul. Starowiejskiej 46 w Rumi.

telefon: 58 672 16 61 wew. 23, e-mail: e.przygoda@mops.rumia.pl

Rekrutacja na stanowisko pracownika socjalnego (pełen etat)

  Rumia, dnia 17.05.2017 r.

SP.1101.02.2017

DYREKTOR MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W RUMI  OGŁASZA REKRUTACJĘ NA STANOWISKO PRACY PRACOWNIKA SOCJALNEGO w Dziale Pracy Socjalnej i Pomocy Instytucjonalnej  (umowa na czas określony ) w pełnym wymiarze czasu pracy

OFERTA Z DNIA 18 maja 2017 roku

Dokumenty można składać osobiście w zamkniętej zaadresowanej kopercie w siedzibie Ośrodka lub przesłać pocztą na adres Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rumi,  84-230 Rumia, ul. Ślusarska 2, z dopiskiem: dotyczy rekrutacji na stanowisko pracy pracownika socjalnego w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Rumi w terminie do dnia 29.05.2017 r. do godz. 15.30.

[read more=”więcej” less=”mniej”]

1. Wymagania niezbędne:

 1. Wykształcenie zgodne z art. 116  oraz art. 156 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej tj. z dnia 7 czerwca 2016 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 930),
 2. obywatelstwo polskie,
 3. nieposzlakowana opinia,
 4. niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 5. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 6. znajomość przepisów prawa w zakresie ustawy o pomocy społecznej, ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, ustawy o zamówieniach publicznych, kodeksu postępowania administracyjnego.

2. Wymagania dodatkowe:

 1. doświadczenie zawodowe na pokrewnym stanowisku pracy,
 2. umiejętność obsługi komputera w środowisku MS Office,
 3. umiejętność planowania i organizacji pracy, komunikatywność, sumienność, samodzielność,

3.Zakres wykonywanych zadań i czynności na stanowisku:

 1. Prowadzenie pracy socjalnej rozumianej jako działalność zawodowa skierowana na pomoc osobom i rodzinom we wzmocnieniu lub odzyskaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie oraz tworzenie warunków sprzyjających temu celowi.
 2. Dokonywanie analizy i oceny zjawisk, które powodują zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej oraz kwalifikowanie do uzyskania tych świadczeń.
 3. Przeprowadzanie wywiadów środowiskowych i kompletowanie dokumentów w celu udzielenia pomocy.
 4. Opracowywanie indywidualnych planów pomocy na podstawie przeprowadzonego wywiadu środowiskowego wraz z kompletem dokumentacji.
 5. Opracowywanie i realizacja kontraktów socjalnych.
 6. Opracowywanie bilansu potrzeb oraz prowadzenie wymaganej sprawozdawczości.
 7. Udzielanie informacji, wskazówek i pomocy w zakresie rozwiązywania spraw życiowych osobom, które dzięki tej pomocy będą zdolne rozwiązywać problemy będące przyczyną trudnej sytuacji życiowej; skuteczne posługiwanie się przepisami prawa w realizacji tych zadań.
 8. Pomoc w uzyskaniu dla osób będących w trudnej sytuacji życiowej poradnictwa dotyczącego możliwości rozwiązywania problemów i udzielania pomocy przez właściwe instytucje państwowe, samorządowe i organizacje pozarządowe oraz wspieranie w uzyskaniu pomocy.
 9. Udzielanie pomocy zgodnie z zasadami etyki zawodowej.
 10. Pobudzanie społecznej aktywności i inspirowanie działań samopomocowych w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych osób, rodzin, grup i środowisk społecznych.
 11. Współpraca i współdziałanie z innymi specjalistami w celu przeciwdziałania i ograniczenia patologii i skutków negatywnych zjawisk społecznych, łagodzenie skutków ubóstwa.
 12. Inicjowanie nowych form pomocy osobom i rodzinom mających trudną sytuację życiową oraz inspirowanie powołania instytucji świadczących usługi służące poprawie sytuacji takich osób i rodzin.
 13. Współuczestniczenie w inspirowaniu, opracowywaniu, wdrożeniu oraz rozwijaniu regionalnych
  i lokalnych programów pomocy społecznej ukierunkowanych na podniesienie jakości życia.
 14. Podejmowanie działań w kierunku ograniczania zjawiska wykluczenia społecznego wśród osób korzystających z pomocy społecznej.

4. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

 Miejsce pracy – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rumi.

5. Wymagane dokumenty:

 1.  życiorys – curriculum vitae zawierający informacje, o których mowa w artykule 221 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy tj. z dnia 17 września 2014 r. (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502 z póż. zm.) tj. imię (imiona) i nazwisko, imiona rodziców, datę urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia,
 2.  list motywacyjny,
 3.  kserokopie świadectw pracy,
 4. kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie,
 5. kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach, posiadanych uprawnieniach,
 6. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 7. oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego oraz umyślne przestępstwo skarbowe,
 8. oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw   publicznych,
 9. ewentualne posiadane opinie z poprzednich miejsc pracy,
 10. oświadczenie dotyczące zgody na przetwarzanie danych osobowych,
 11. kandydat, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. tj. z dnia 30 lipca 2014 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 1202 z póż. zm.) o pracownikach samorządowych, jest zobowiązany do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej, powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie  z Ustawą  o Ochronie Danych Osobowych  z dnia 29 sierpnia 1997 r. tj. z dnia 25 listopada 2015 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 2135) oraz ustawą o pracownikach samorządowych  z dnia 21 listopada 2008 r.  tj. z dnia 30 lipca 2014 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 1202 z póż. zm.).

W przypadku dostarczenia danych osobowych innych niż wymagane w ogłoszeniu oraz nie załączenia oświadczenia o zgodzie na przetwarzanie tych danych osobowych, będą one komisyjnie zniszczone.

Na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych (tj.  z dnia 25 listopada 2015 (Dz. U. z 2015  poz. 2135) informuję, że:

1) Administratorem Danych jest Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej z siedzibą w Rumi
ul. Ślusarska 2.

2) Celem zbierania danych jest realizacja zadań pracodawcy związanych z przeprowadzeniem rekrutacji.

3) Nie przewiduje się przekazywania danych osobowych odbiorcom.

4) Każda osoba fizyczna, której dane osobowe są przetwarzane ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania,

5) Podstawą prawną przetwarzania danych są przepisy prawa.

Wymiar czasu pracy: pełen etat

W czasie zatrudnienia w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej obowiązuje zakaz wykonywania zajęć określonych w art. 30 ustawy o pracownikach samorządowych z dnia 21 listopada 2008 r. tj. z dnia
30 lipca 2014 r.  (Dz.U. z 2014 r. poz. 1202 z póż. zm.)

Przewidywany termin zawarcia umowy o pracę czerwiec 2017 r.

Z kandydatem zostanie zawarta umowa na czas określony.

Osoby zainteresowane prosimy o składanie dokumentów aplikacyjnych  osobiście w zamkniętej zaadresowanej kopercie w siedzibie Ośrodka lub przesłać pocztą na adres Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rumi, 84-230 Rumia, ul. Ślusarska 2, z dopiskiem: dotyczy rekrutacji na stanowisko pracy pracownika socjalnego w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Rumi w terminie do dnia 29.05.2017 r. do godz. 15.30 /nie mniej niż10 dni od dnia opublikowania ogłoszenia w BIP. Decyduje data wpływu oferty do Ośrodka.

Nie ma możliwości składania  dokumentów aplikacyjnych drogą elektroniczną, z wyjątkiem dokumentów opatrzonych bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu (zgodnie z ustawą z 18 września 2001 roku o podpisie elektronicznym – tj. z dnia 8 lutego 2013 r. (Dz.U. z 2013 r. poz. 262)

Aplikacje, które wpłyną do Ośrodka po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Osoby spełniające wymagania formalne określone w ogłoszeniu zostaną powiadomione telefonicznie lub drogą elektroniczną o terminie i miejscu kolejnego etapu rekrutacji. Osoby, które nie spełnią wymagań formalnych, nie będą informowane.

Informacja o wyniku rekrutacji będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej /www.bip.rumia.pl/ oraz na tablicy informacyjnej Ośrodka.

Dokumenty kandydata wybranego w procesie rekrutacji  i zatrudnionego w Ośrodku zostaną dołączone do jego akt osobowych. Dokumenty pozostałych kandydatów będą przechowywane w Dziale Kadrowym Ośrodka przez okres 7 miesięcy od dnia upowszechnienia informacji o wyniku naboru. W okresie tym, kandydaci będą mogli dokonywać odbioru swoich dokumentów. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej nie odsyła dokumentów kandydatom.

Po upływie okresu 7 miesięcy od dnia upowszechnienia informacji o wyniku rekrutacji nieodebrane przez kandydatów dokumenty zostaną protokolarnie zniszczone.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Rumi w miesiącu kwietniu 2017 roku, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, kształtuje się na poziomie poniżej/powyżej* 6%.[/read]

 

 

Świadczenie usług medycznych w zakresie medycyny pracy dla stażystów

DA.222.2.09.2017

Rumia,  dnia 25.05.2017 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2015 r. poz. 2164)  Gmina Miejska Rumia – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rumi, zaprasza do składania ofert na świadczenie usług medycznych w zakresie medycyny pracy, zwanych dalej usługą. Usługa stanowiąca przedmiot niniejszego zapytania ofertowego jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach projektu „Klub Integracji Społecznej – W poszukiwaniu Pracy”.

treść zapytania ofertowego (doc)

załącznik nr 2 – wzór umowy (doc), załącznik do wzoru umowy (xls)

INFORMACJA O WYBORZE

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rumi informuje, że w postępowaniu DA.222.2.9.2017 przeprowadzonego w drodze analizy rynku na świadczenie usług medycznych w zakresie medycyny pracy – dla Uczestników Projektu „Klub Integracji Społecznej – W poszukiwaniu Pracy”, którego wartość szacunkowa nie przekracza równowartości 30.000 EURO, została wybrana oferta przedstawiona przez „PANACEUM” Sp. z o.o. NZOZ Poradnia Medycyny Rodzinnej 84-232 Rumia, ul. Katowicka 16.

UWAGA! OD 1 CZERWCA 2017 r. DO RADCY PRAWNEGO OBOWIĄZUJĄ ZAPISY

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W RUMI INFORMUJE, IŻ

OD DNIA O1 CZERWCA 2017r.  DO RADCY PRAWNEGO OBOWIĄZUJĄ ZAPISY –

przez pracownika socjalnego/asystenta rodziny. 

W SPRAWIE USTALENIA TERMINU KONSULTACJI PROSIMY O KONTAKT Z PRACOWNIKIEM SOCJALNYM/ASYSTENTEM RODZINY  z danego rejonu, w którym osoba zainteresowana ZAMIESZKUJE w godzinach przyjmowania interesantów, tj. poniedziałek – wtorek – 08.00 – 11.00 czwartek – piątek – 08.00 – 11.00.

Poradnictwo prawne jest świadczone osobom i rodzinom, które mają trudności lub wykazują potrzebę wsparcia w rozwiązywaniu swoich problemów życiowych.

INFORMUJEMY, iż osoby korzystające z pomocy społecznej mogą również korzystać z nieodpłatnych porad prawnych na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej w Urzędzie Miasta Rumi w poniedziałek w godzinach 9:00 – 17:00 oraz od wtorku do piątku w godzinach 07:30 – 15.30, w pokoju nr 011.