Kurs magazynowo-handlowy

DA.222.2.10.2017

Rumia,  dnia 13.06.2017 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2015 r. poz. 2164)  Gmina Miejska Rumia – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rumi, zaprasza do składania ofert na usługę zorganizowania i przeprowadzenia kursu magazynowo – handlowego z obsługą wózków jezdniowych dla jednej osoby, zwaną dalej usługą. Usługa stanowiąca przedmiot niniejszego zapytania ofertowego jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach projektu „Klub Integracji Społecznej – W poszukiwaniu Pracy”.

 [read more=”więcej” less=”mniej”]

treść zapytania ofertowego, zał. nr 1 oraz zał. nr 2

zał. nr 3

zał. nr 4

zał. nr 5

zał. nr 6

zał. nr 7

zał. nr 8

zał. nr 9 (wzór umowy)

zał. nr 10 (wzór umowy o przetwarzanie danych) [/read]

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rumi informuje, że w dniu 20.06.2017 r. unieważnia postępowanie DA.222.2.10.2017 przeprowadzane w drodze analizy rynku na usługę zorganizowania i przeprowadzenia kursu magazynowo – handlowego z obsługą wózków jezdniowych dla jednej osoby.

Unieważnienie postępowania następuje zgodnie z § 10 ust. 1 pkt 1 Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty, o której mowa w art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, wprowadzonego w dniu 28.02.2017 r. Zarządzeniem Dyrektora MOPS nr 5a/2017 tj. nie złożono przynajmniej jednej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

treść unieważnienia (PDF)