Trwałość projektu „Rozwój usług wsparcia rodziny w Gminie Miejskiej Rumia”

Informacja dotycząca trwałości projektu

„Rozwój usług wsparcia rodziny w Gminie Miejskiej Rumia”

Nr RPPM.06.02.02-22-0067/20

realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (RPO WP 2014-2020), Oś Priorytetowa 6 Integracja, Działania 6.2 Usługi społeczne, Poddziałanie 6.2.2 Rozwój usług społecznych współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rumi informuje, iż w ramach zapewnienia trwałości rezultatów projektu pn. „Rozwój usług wsparcia rodziny w Gminie Miejskiej Rumia” oferuje osobom zainteresowanym następujące formy wsparcia:

I. W zakresie wspierania rodzin:

1) usługi świadczone w ramach Świetlicy Socjoterapeutycznej (43 dzieci);

2) wsparcie asystenta rodziny (2 specjalistów);

3) wsparcie animatora lokalnego (2 specjalistów).

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z:

Patrycja Obłuda

Telefony do kontaktu: 536 808 915

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rumi deklaruje tym samym instytucjonalną gotowość do realizacji powyższych usług w okresie 01.10.2023r. do 30.09.2026 r.

Przygotowała: Patrycja Obłuda