Archiwum kategorii: Aktualności

Zakończenie II edycji projektu „Klub Integracji Społecznej – W poszukiwaniu Pracy”

     

Zakończenie II edycji projektu 

„Klub Integracji Społecznej –  W poszukiwaniu Pracy”

W dniu 08.12.2017 r. w Miejskim Domu Kultury w Rumi odbyło się uroczyste zakończenie II edycji projektu „Klub Integracji Społecznej – W poszukiwaniu Pracy”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 6 Integracja, Działanie 6.1 Aktywna Integracja, Poddziałanie 6.1.2 Aktywizacja społeczno – zawodowa, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

W spotkaniu wzięli udział  Odbiorcy Ostateczni projektu oraz zaproszeni goście, którzy na co dzień wspierają Klub Integracji Społecznej w realizacji założeń projektu.

Celem spotkania było podsumowanie zadań zrealizowanych w 2017 roku. Dzięki obszernej prezentacji multimedialnej oraz prelekcji Zespołu zaangażowanego w realizacje projektu, zgromadzeni mieli możliwość zobaczyć jak różnorodne wsparcie   w zakresie reintegracji społecznej i zawodowej zaoferowano Odbiorcom projektu (między innymi: warsztaty i szkolenia grupowe grupowe, indywidualne wsparcie psychologiczne, terapeutyczne zajęcia dla dzieci, kurs zawodowy, zajęcia rekreacyjno-zdrowotne, wizyty studyjne, wycieczki rowerowe, pikniki rodzinne, cykl prac społecznie-użytecznych, staże zawodowe).

Interesującą częścią prezentacji był film krótkometrażowy zrealizowany przez Zespół,    w którym to Odbiorcy opowiadali o swoich wrażeniach z udziału w projekcie, o zmianach jakie zaszły w ich życiu rodzinnym, społecznym i zawodowym oraz w nich samych.

Po prezentacji koordynator projektu serdecznie podziękowała Odbiorcom za ich intensywna pracę, zaangażowanie i upór w dążeniu do celu.

Panu Krzysztofowi Nasiadka – Dyrektorowi Sklepu Leroy Merlin Rumia oraz Pani Kamili Piekut – Kierownikowi ds. zasobów ludzkich w Leroy Merlin gorąco podziękowano za profesjonalne prowadzenie  warsztatów  przedstażowych,  oraz  pomyślną  organizację  staży  zawodowych, które dają realne szanse na podjęcie zatrudnienia.

Pani Jolancie Król – menedżer MOSiR złożono wyrazy wdzięczności za zorganizowanie akcji wolontarystycznych i objęcie swoimi skrzydłami uczestników projektu – wolontariuszy.

Panu Romanowi Łuczak – Prezesowi Klubu Turystyki Kolarskiej SAMA RAMA w Rumi podziękowano za kilkuletnią już współpracę w ramach organizacji wycieczek rowerowych oraz za krzewienie idei rodzinnego i aktywnego spędzania czasu.

Serdeczne podziękowania skierowano również do Dyrekcji, Kierowników i Pracowników wszystkich działów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rumi za bezinteresowną pomoc i merytoryczne wsparcie.

Po zakończeniu części oficjalnej zebrani udali się na uroczysty poczęstunek.

                      

                 

                 

             

 

Projekt „Klub Integracji Społecznej – W poszukiwaniu Pracy” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rumi  ul. Ślusarska 2                                                                                 Powiatowy Urząd Pracy  w Wejherowie

  Klub  Integracji  Społecznej  w  Rumi   ul.  Starowiejska  46                                                                                       ul. I Brygady Pancernej WP 32, 84-200 Wejherowo

  tel/fax  58-672-16-61  mail: projekt.efs@mops.rumia.pl                                                                                            tel/fax 58 672 63 00 /33 e-mail: sekretariat@pupwejherowo.pl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Usługa zorganizowania i przeprowadzenia zajęć rekreacyjno-zdrowotnych

DA.222.2.16.2017

Rumia,  dnia 13.12.2017 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 1579)  Gmina Miejska Rumia – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rumi, zaprasza do składania ofert na:

usługę zorganizowania i przeprowadzenia zajęć rekreacyjno – zdrowotnych dla grupy nieprzekraczającej 20 osób, w tym dla 10 uczestników projektu, wśród których znajdują się osoby niepełnosprawne oraz  osób z najbliższego otoczenia uczestników projektu.

Usługa stanowiąca przedmiot niniejszego zapytania ofertowego jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach projektu „Klub Integracji Społecznej – W poszukiwaniu Pracy”.

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1

Wyjaśnienie do zapytania ofertowego

Informacja o wyborze oferty

Usługa wsparcia informatycznego

 

DA.222.1.59.2017

Rumia,  dnia 06.12.2017 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 1579)  Gmina Miejska Rumia – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rumi, zaprasza do składania ofert na świadczenie usługi wsparcia informatycznego w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Rumi w zakresie obsługi oprogramowań i doraźnie w sytuacjach awaryjnych.

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

wzór umowy

Informacja o wyborze oferty

Usługa wynajmu urządzeń wielofunkcyjnych

DA.222.1.56.2017                                                                                                                                                              

Rumia, dnia 06.12.2017  r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579), Gmina Miejska Rumia – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rumi, zaprasza do składania ofert na:

usługę wynajmu  dwóch urządzeń wielofunkcyjnych wraz z serwisem na potrzeby działania systemu drukowania, skanowania i kopiowania

 dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rumi

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Wyjaśnienie do zapytania ofertowego

Informacja o wyborze oferty

Ogłoszenie o zamówieniu na usługę społeczną – świadczenie usług schronienia wraz z wyżywieniem oraz usług ukierunkowanych na wzmacnianie aktywności społecznej

ZAMAWIAJĄCY:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rumi

ul. Ślusarska 2, 84-230 Rumia

ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA OFERTY W POSTĘPOWANIU NA USŁUGI SPOŁECZNE PROWADZONYM NA PODSTAWIE ART. 138 O USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA:

,,ŚWIADCZENIE USŁUG SCHRONIENIA WRAZ Z WYŻYWIENIEM ORAZ USŁUG UKIERUNKOWANYCH NA WZMACNIANIE AKTYWNOŚCI SPOŁECZNEJ, WYJŚCIE Z BEZDOMNOŚCI I UZYSKANIE SAMODZIELNOŚCI ŻYCIOWEJ DLA OSÓB BEZDOMNYCH – ŚWIADCZENIOBIORCÓW MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W RUMI

o wartości zamówienia poniżej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 750 000 euro o której mowa w art. 138 g ustawy Prawo zamówień publicznych

Ogłoszenie o zamówieniu

Istotne Warunki Zamówienia treść

IWZ załączniki

Informacja o zawartej umowie- część A, B, E

Informacja o zawartej umowie – część C i D

 

 

 

Ogłoszenie o zamówieniu na usługę społeczną – przygotowanie, dostarczanie/dowóz i wydawanie jednodaniowych gorących posiłków Świadczeniobiorcom MOPS w Rumi

ZAMAWIAJĄCY:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rumi

ul. Ślusarska 2, 84-230 Rumia

ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA OFERTY W POSTĘPOWANIU NA USŁUGI SPOŁECZNE PROWADZONYM NA PODSTAWIE ART. 138 O USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA:

,,PRZYGOTOWANIE, DOSTARCZANIE/DOWÓZ I WYDAWANIE JEDNODANIOWYCH GORĄCYCH POSIŁKÓW (DRUGIE DANIE) ŚWIADCZENIOBIORCOM MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W RUMI

o wartości zamówienia poniżej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 750 000 euro o której mowa w art. 138 g ustawy Prawo zamówień publicznych

Ogłoszenie o zamówieniu

Istotne Warunki Zamówienia z załącznikami

IWZ treść

IWZ załączniki

Informacja o zawartej umowie

Usługa związana z realizacją ochrony danych osobowych

DA.222.1.55 .2017                                                                                                                                                                                                 Rumia,  dnia 24.11 .2017 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 1579)  Gmina Miejska Rumia – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rumi, zaprasza do składania ofert na : świadczenie usług związanych z realizacją zadań ochrony danych osobowych oraz zadań przypisanych administratorowi bezpieczeństwa informacji zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych, zwanej dalej „UODO”, Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej „RODO”  i innymi obowiązującymi przepisami prawa.

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Wyjaśnienie do zapytania ofertowego

Informacja o wyborze

Ogłoszenie o zamówieniu na usługę społeczną – specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi (w tym dla osób z autyzmem) – Świadczeniobiorców MOPS w Rumi

ZAMAWIAJĄCY:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rumi

ul. Ślusarska 2, 84-230 Rumia

ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA OFERTY W POSTĘPOWANIU NA USŁUGI SPOŁECZNE PROWADZONYM NA PODSTAWIE ART. 138 O USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA:

,, SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI (W TYM  DLA OSÓB Z AUTYZMEM)– ŚWIADCZENIOBIORCÓW MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W RUMI”

o wartości zamówienia poniżej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 750 000 euro o której mowa w art. 138 g ustawy Prawo zamówień publicznych

Ogłoszenie o zamówieniu

Istotne Warunki Zamówienia z załącznikami

IWZ treść

IWZ załączniki

Informacja o zawartej umowie